Решения годового собрания акционеров от 26.05.2015

Compania Investiţională „INTERPARES PRIM” SA

 

La 26 mai 2015 a avut loc adunarea generală ordinară anuală repetată a acţionarilor CI „Interpares Prim” SA cu prezenţa acestora, la care au fost înregistraţi 110 acţionari şi reprezentanţii lor, ce deţin în total 15974952 acţiuni sau 26,06% din numărul total de acţiuni cu drept de vot.

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

A LUAT URMĂTOARELE DECIZII DE BAZĂ:

 

1. A aproba darea de seamă a organului executiv pentru anul 2014 și business planul pe anul 2015.

2. A aproba darea de seamă anuală a Consiliului societăţii pentru anul 2014.

3. A aproba darea de seamă financiară pentru anul 2014 și a lua act de concluzia firmei de audit.

4. A aproba darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2014.

5.1. A aproba repartizarea profitului net pentru anul 2014 în sumă de 3715499,33 lei în următoarele proporţii: pentru formarea capitalului de rezervă - 5%, pentru plata dividendelor                                              - 49,7%, pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți – 22,5%, pentru investirea în vederea dezvoltării societăţii – 19,8%, pentru plata recompenselor anuale către membrii Consiliului şi ai Comisiei de cenzori - 3%.

5.2. Suma totală a dividendelor constituie 1838668,53 lei. Mărimea dividendelor ce revin la o acţiune ordinară nominativă aflată în circulaţie constituie 3 bani. Forma de achitare a dividendelor - în mijloace băneşti. Termenul de achitare a dividendelor – începînd cu data de 10 august 2015. Lista acţionarilor care au dreptul de a primi dividende este perfectată la data de 19 martie 2015.  

5.3. A aproba normativele preventive de repartizare a profitului pe anul 2015.

6.1. A majora capitalul social al CI „Interpares Prim” SA prin efectuarea emisiunii a VI-a suplimentare închise a 6500000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiunea, în sumă totală de 6500000 lei din contul mijloacelor băneşti și a aporturilor nebănești ale acţionarilor, după înregistrarea căreia capitalul social va constitui 67890800 lei.

6.2. A aproba Decizia privind emisiunea a VI-a suplimentară închisă.

- Preţul de plasare a unei valori mobiliare: 1 leu, la valoarea nominală.

- Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată: mai puţin de 50%.

- Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: de la 26 mai 2015 pînă la 01 februarie 2016.

- Acţionarii au dreptul să-şi exercite dreptul de preemţiune la subscrierea acţiunilor emisiunii suplimentare în decurs de 90 zile din data adoptării deciziei privind emisiunea.

7. În cazul efectuării subscrierii la acţiunile emisiunii suplimentare în volum de 100% sau în volum incomplet, de introdus modificările respective în Statutul societăţii.

8. A aproba cuantumul retribuţiei muncii şi compensaţiilor organelor de conducere şi control.

9. A aproba Auditorul societăţii – firma de audit „Ecofin-Audit-Service” SRL şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor acestuia.